Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Załącznik nr 1 – Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Podkarpacki.Net Rafał Czarny z siedzibą w Rzeszowie (35-508), ul. Starzyńskiego 1/11

§1 DEFINICJE

1. Abonent – osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Operatorem Umowę o świadczenie Usług.

2. Aktywacja – rozpoczęcie świadczenia Usługi.

3. Aparat telefoniczny – urządzenie służące do wykonywania połączeń głosowych przy wykorzystaniu Usług telefonii bądź Usług telefonii mobilnej.

4. Awaria – uszkodzenie Sieci ograniczające lub uniemożliwiające dostęp sygnału Sieci Operatora do Odbiornika lub Terminala Abonenta;

5. Biuro Obsługi Klienta – jednostka organizacyjna Operatora powołana celem umożliwienia Abonentowi kontaktu z Operatorem, a także obsługi Abonenta i udzielania mu pomocy we właściwej realizacji Umowy (dalej BOK);

6. Cennik – wykaz Usług wraz z określeniem rodzaju i wysokości opłat, stanowiący integralną część Umowy, dostępny na stronie internetowej Operatora www.podkarpacki.net oraz w BOA na każde żądanie Abonenta;

7. BOA – Internetowe Biuro Obsługi Abonenta dostępne pod adresem boa.podkarpacki.net;

8. Instalacja – właściwy ze względu na rodzaj objętych Umową o świadczenie Usług zespół urządzeń i kabli, w tym między innymi gniazd abonenckich, odgałęźników, rozgałęźników, filtrów, zwrotnic internetowych, zainstalowanych w Lokalu Abonenta w sposób umożliwiający Abonentowi korzystanie z Usług;

9. Kaucja – kwota pieniężna wpłacana przez Abonenta Operatorowi przy zawieraniu Umowy bądź w trakcie jej trwania w celu zabezpieczenia opłat i innych należności wynikających z tytułu świadczonych Usług;

10. Karta SIM – karta z mikroprocesorem (także karta USIM lub inna karta) udostępniana Abonentowi/Użytkownikowi, umożliwiająca za pomocą Aparatu telefonicznego lub Urządzenia Telekomunikacyjnego dostęp do Usług ruchomych świadczonych przez Operatora, której przypisano: Numer abonencki, kod PIN oraz kod PUK, a także inne cechy (np. numery i aplikacje dodatkowe);

11. Kod PIN – indywidualny kod cyfrowy stosowany do zabezpieczenia dostępu do Karty SIM;

12. Kod PUK – indywidualny kod cyfrowy znoszący blokadę Kodu PIN;

13. Limit transferu danych / połączeń – górna granica ilości danych, których transfer może zostać dokonany, lub minut połączeń, które mogą być wykonane przez Abonenta przy wykorzystaniu Usług mobilnych w ramach wybranego przez Abonenta w Umowie Pakietu w ciągu okresu rozliczeniowego;

14. Lokal – nieruchomość, jej część, bądź pomieszczenie mieszkalne lub użytkowe, w którym wykonana jest Instalacja i w którym świadczone są Usługi;

15. Numer abonencki – nadany Abonentowi przez Operatora numer telefoniczny określony w Umowie;

16. Odbiornik telewizyjny – urządzenie służące do odbioru sygnału telewizyjnego i / lub radiowego, stanowiące własność Abonenta;

17. Oferta Operatora – aktualnie obowiązujące zestawienie Pakietów, zawierające szczegółowy opis rodzaju i zakresu Usług świadczonych w ramach danego Pakietu z wyszczególnieniem cen, dostępny w BOK oraz na stronie internetowej Operatora www.podkarpacki.net

18. Okres rozliczeniowy – okres jednego miesiąca, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczonych Usług

19. Operator – podmiot świadczący Usługi na podstawie Umowy – Podkarpacki.Net Rafał Czarny 35-508 Rzeszów ul. Starzyńskiego 1/11, NIP 813-312-10-72, wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych nr 4970.

20. Opłata Jednorazowa – opłata z tytułu jednorazowych czynności podejmowanych przez Operatora celem umożliwienia Abonentowi korzystania z Usług, określona w Umowie oraz w Cenniku;

21. Opłata Abonamentowa – miesięczna opłata z tytułu Usług świadczonych Abonentowi przez Operatora, określona według Cennika, Umowy bądź Regulaminu promocji;

22. Pakiet – zdefiniowany w Ofercie Operatora rodzaj i zakres świadczonych przez Operatora Usług, nabywany przez Abonenta w drodze zawarcia Umowy;

23. Próg kwotowy – stosowany w przypadku Usługi telefonii bądź Usługi telefonii mobilnej próg kwotowy dla usług o podwyższonej opłacie wybierany przez Abonenta, po przekroczeniu którego Operator zawiadamia o przekroczeniu progu i blokuje możliwość wykonywania połączeń na numery o podwyższonej opłacie;

24. Przedstawiciel Operatora – osoba działająca w imieniu i na rzecz Operatora, uprawniona do składania i przyjmowania oświadczeń woli w zakresie zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy, bądź też wykonania jej postanowień, także w zakresie wydania Abonentowi Urządzenia Abonenckiego oraz jego instalacji, konserwacji lub naprawy;

25. Przerwa techniczna – przerwa w dostępie do Sieci związana z koniecznością przeprowadzenia przez Operatora konserwacji lub modernizacji Sieci, o której Operator powiadomi Abonenta nie mniej niż na 7 dni wcześniej na stronie internetowej Operatora i / lub na kanale informacyjnym;

26. Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący integralną część wszelkich Umów o świadczenie Usług;

27. Sieć Operatora – sieć telekomunikacyjna, stanowiąca własność Operatora, umożliwiająca świadczenie Usług;

28. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani któremu, mimo dołożenia należytej staranności, nie można zapobiec. Siłę wyższą stanowią w szczególności wyładowania atmosferyczne oraz nagłe zmiany pogodowe;

29. Terminal – komputer wykorzystywany przez Abonenta umożliwiający podłączenie do Sieci i korzystanie z Usług internetowych;

30. Tytuł prawny do lokalu – prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do Lokalu lub inna umowa uprawniająca do korzystania z Lokalu;

31. Umowa – umowa o świadczenie Usług, na podstawie której Operator świadczy wskazane w umowie Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem, Cennikiem oraz innymi dokumentami regulującymi sposób świadczenia Usług wskazanych w Umowie;

32. Urządzenie dostępowe – urządzenie umożliwiające odbiór sygnału oraz / lub transmisję danych do Odbiornika i / lub Terminala Abonenta, w tym Dekoder do odbioru telewizji cyfrowej;

33. Urządzenie końcowe – urządzenie umożliwiające korzystanie z Usługi, w tym Aparat telefoniczny, Odbiornik telewizyjny bądź Terminal;

34. Usługi – usługi telekomunikacyjne świadczone przez Operatora, polegające w szczególności na udostępnianiu sygnału telewizyjnego, radiowego, transmisji danych oraz zapewnianiu dostępu do telefonii stacjonarnej;

35. Usługi internetowe – zapewnienie dostępu do Sieci celem umożliwienia Abonentowi korzystania z sieci Internet;

36. Usługi mobilne – zapewnienie Abonentowi dostępu do usług głosowych, usług transmisji danych, usług przesyłania SMS i MMS oraz innych usług telekomunikacyjnych poprzez ruchomą sieć telekomunikacyjną, które dzielą się na Usługi telefonii mobilnej oraz Usługi Internetu mobilnego.

37. Usługi telefonii – zapewnienie dostępu do sieci celem umożliwienia Abonentowi korzystania z telefonii stacjonarnej pozwalającej na realizowanie połączeń głosowych

38. Usługi telewizji – zapewnienie Abonentowi sygnału telewizyjnego i radiowego, w postaci analogowej lub cyfrowej;

39. Usługi telewizji na życzenie (VOD) - usługa umożliwiająca oglądanie pozycji lub Pakietów z Bazy VOD będącej w aktualnej ofercie Operatora, w dowolnie wybranym przez Abonenta czasie; Usługa dostępna jest jako jeden z pakietów Usług Operatora;

40. Zakończenie sieci – punkt Sieci Operatora przeznaczony do zapewnienia Abonentowi dostępu do Usług;

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Operator oświadcza, że posiada zezwolenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz na transmisję danych.

2. Świadczenie Usług przez Operatora na rzecz Abonenta odbywa się na warunkach określonych w dokumentach:

a) niniejszym Regulaminie,

b) Umowie o świadczenie Usług telekomunikacyjnych;

c) Cenniku,

d) innych dokumentach, które regulują sposób świadczenia Usług wybranych przez Abonenta z Oferty Operatora i określonych w Umowie;

3. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Operatora. Operator może wprowadzać odrębne regulaminy dla świadczonych przez siebie Usług, w szczególności związane z akcjami promocyjnymi.

4. Postanowienia Umowy oraz odrębnych regulaminów wprowadzonych przez Operatora dla świadczonych przez siebie Usług regulujące warunki świadczenia Usług odmiennie od Regulaminu, znajdują pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

5. Znajomość Regulaminu jest obowiązkiem Abonenta. W chwili zawarcia Umowy Abonent oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i nie wnosi zastrzeżeń co do jego treści. Regulamin stanowi integralną część Umowy i jego egzemplarz jest  wydawany Abonentowi wraz z egzemplarzem Umowy. Zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie wskazanym w Umowie.

6. Obowiązujący Regulamin oraz aktualny Cennik dostępne są na stronie Internetowej www.podkarpacki.net oraz w BOA, na każde żądanie Abonenta.

7. Połączenia z numerami alarmowymi zapewniane są wyłącznie w usługach telefonii.

8. Operator nie gromadzi danych o lokalizacji urządzenia końcowego, z którego wykonywane jest połączenie za wyjątkiem adresu zakończenia sieci wskazanego w Umowie, oraz przypadku gdy z obowiązujących przepisów prawa wynika taki obowiązek. W innych wypadkach Operator może gromadzić te dane wyłącznie za zgodą Abonenta.

 

§ 3 ZAWARCIE UMOWY

1. Stroną Umowy może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

2. Zawarcie Umowy następuje w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, w tym za pomocą formularza udostępnionego na stronie www.podkarpacki.net

3. W przypadku zawarcia Umowy poza BOK lub na odległość Abonent uprawniony jest

do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 od daty zawarcia

Umowy, składając oświadczenie. Dla zachowania terminu wskazanego w zdaniu

poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia na adres Operatora.

4. Przy zawieraniu Umowy Operator może żądać od osoby ubiegającej się o zawarcie

Umowy okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także podania

Operatorowi danych:

a) imienia i nazwiska,

b) adresu miejsca zameldowania na pobyt stały;

c) adresu korespondencyjnego, jeśli jest inny niż w punkcie b);

d) numeru PESEL;

e) nazwy, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku

cudzoziemca – numeru paszportu lub karty pobytu;

f) zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania wobec

Operatora zobowiązania wynikającego z Umowy;

g) adresu poczty elektronicznej.

Informacja i oświadczenia Abonenta dotyczące przetwarzania danych uregulowane

są w Umowie.

5. Operator może uzależnić zawarcie Umowy od:

a) dostarczenia przez osobę ubiegającą się o zawarcie Umowy dokumentów

potwierdzających możliwość wykonania zobowiązań wynikających z Umowy

wobec Abonenta;

Załącznik nr 1 – Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

2

Załącznik nr 1 – Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

b) pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej osoby ubiegającej się o zawarcie

Umowy dokonanej w oparciu o dane będące w podsiadaniu Operatora lub

udostępnionych mu przez biuro informacji gospodarczej;

6. Operator może odmówić zawarcia Umowy w przypadku niespełnienia przez

Abonenta warunków wskazanych w ustępie 4 i 5 niniejszego paragrafu, a także w

braku możliwości technicznych świadczenia Usługi.

7. W przypadku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej Abonenta dokonanej na

podstawie informacji udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej Operator

może zażądać od Abonenta zabezpieczenia wykonania umowy poprzez zapłatę

Kaucji, w maksymalnej wysokości odpowiadającej wartości trzykrotności opłat

abonamentowych. W przypadku gdy Abonent zalega z płatnościami na rzecz

Operatora co najmniej jeden pełen okres rozliczeniowy i mimo wezwania do zapłaty

i wyznaczenia mu dodatkowego 14 dniowego terminu nadal zobowiązań nie reguluje,

wówczas Operator ma prawo potrącić wymagalną wierzytelność przysługującą mu

wobec Abonenta z Kaucją i żądać uzupełnienia Kaucji do pierwotnej wysokości. W

przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Operator niezwłocznie zwróci Kaucję

Abonentowi po uprzednim potrąceniu wszystkich nieuregulowanych należności

Abonenta wobec Operatora.

8. Umowa może być zawarta przez pełnomocnika Abonenta.

§ 4 WYKONANIE INSTALACJI

1. Operator wykona Instalację w Lokalu Abonenta, bądź dostosuje Instalację już

znajdującą się w Lokalu do potrzeb Usług, które mają być Abonentowi świadczone na

podstawie Umowy, za zapłatą jednorazowej Opłaty instalacyjnej, zawierającej się w

opłacie Aktywacyjnej określonej w Cenniku.

2. Abonent wyraża zgodę na wywiercenie otworów, poprowadzenie i umocowanie

Instalacji na ścianach Lokalu, zainstalowanie Zakończenia Sieci oraz innych urządzeń

niezbędnych do wykonania Usług, w sposób wskazany przez Przedstawiciela

Operatora.

3. Opłata instalacyjna obejmuje koszt wykonania lub dostosowania Instalacji oraz koszty

gniazda odbiorczego i kabla do miejsca, które Abonent wskaże jako miejsce montażu

gniazda odbiorowego, o ile miejsce to będzie mogło być zaakceptowane z

technicznego punktu widzenia.

4. W przypadku konieczności zastosowania szczególnych rozwiązań technicznych w

zakresie wykonania Instalacji wszelkie koszty z tym związane pokrywa Abonent. W

przypadku stwierdzenia konieczności poniesienia takich kosztów Operator

powiadomi o tym Abonenta na piśmie i uzyska jego zgodę na wykonanie prac oraz

akceptację kosztów przed przystąpieniem do tych prac. W przypadku gdyby Abonent

nie akceptował kosztów prac każda ze stron uprawniona jest do odstąpienia od

Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Wykonywanie Instalacji w Lokalu odbywa się w obecności Abonenta lub

upoważnionej przez niego osoby pełnoletniej.

6. Przygotowanie Lokalu do wykonania Instalacji jest obowiązkiem Abonenta. Operator

oraz jego Przedstawiciel zwolnieni są z prac polegających na przenoszeniu,

przemieszczaniu lub przesuwaniu elementów wyposażenia Lokalu Abonenta.

7. Fakt oraz datę i godzinę wykonania Instalacji, a także fakt przekazania Abonentowi

Urządzenia dostępowego, jeśli takie jest niezbędne dla świadczenia Usług i jeśli nie

zostało ono przekazane przez Operatora w chwili zawierania Umowy, Abonent lub

upoważniona przez niego osoba pełnoletnia oraz Operator potwierdzą poprzez

podpisanie protokołu odbioru. Podpisanie protokołu stanowi potwierdzenie, że

Urządzenia dostępowe nie posiadały widocznych wad lub uszkodzeń w chwili ich

wydania Abonentowi.

8. Operator gwarantuje zgodną z Umową jakość Usług w przypadku montażu nie więcej

niż 1 Zakończenia sieci przy wykorzystaniu jednej Instalacji, przy przekroczeniu tej

liczby dla zapewnienia prawidłowej jakości Usług niezbędne jest zakupienie przez

Abonenta urządzenia wzmacniającego, zgodnie z zaleceniem

Operatora.

9. Na wniosek Abonenta, Operator może dokonać przeniesienia Instalacji do innego

Lokalu. Przeniesienie to wymaga podpisania aneksu do Umowy i wniesienia Opłaty

jednorazowej, wskazanej w Cenniku.

10. Abonent zobowiązany jest do używania Instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem.

Abonent nie jest uprawniony do wykonywania samodzielnych napraw i modernizacji

Instalacji. Abonent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich

nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach Instalacji.

11. Abonent zobowiązany jest udostępniać Lokal Operatorowi celem napraw i

konserwacji Instalacji. Termin każdorazowo będzie uzgadniany pomiędzy Stronami.

§ 5 URZĄDZENIE DOSTĘPOWE / URZĄDZENIA KOŃCOWE

1. W przypadku gdy do świadczenia Usług niezbędne jest Urządzenie dostępowe,

Operator sprzeda lub udostępni Abonentowi, na czas obowiązywania Umowy,

właściwe dla danego rodzaju Usług Urządzenie dostępowe wolne od wad.

2. Abonent uprawniony jest do korzystania z Urządzenia dostępowego innego niż

dostarczone przez Operatora po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Operatora.

Operator może odmówić udzielenia zgody wyłącznie w przypadku, gdy brak jest

technicznych możliwości wykorzystania takiego Urządzenia dla celów świadczenia

Usług, bądź istnieje poważne ryzyko, że wykorzystanie Urządzenia dostępowego

innego niż dostarczone przez Operatora będzie powodowało zakłócenia w

funkcjonowaniu Sieci Operatora.

3. W przypadku udostępnienia Urządzenia dostępowego:

a) pozostaje ono własnością Operatora

b) opłata za udostępnienie Urządzenia dostępowego zawarta jest w opłacie

abonamentowej, chyba że Umowa przewiduje inaczej.

c) wydanie Urządzenia dostępowego następuje w chwili zawarcia Umowy, bądź

w chwili wykonania Instalacji w Lokalu Abonenta, na podstawie protokołu

odbioru Urządzenia dostępowego.

d) z chwilą wydania Urządzenia dostępowego Abonentowi przechodzi na niego

obowiązek zabezpieczenia Urządzenia dostępowego przed uszkodzeniem i

utratą.

e) Abonent ponosi wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania

Urządzenia dostępowego, w szczególności opłaty za energię elektryczną.

f) Abonent zobowiązany jest do używania Urządzenia dostępowego zgodnie z

jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji, wynikającymi z

instrukcji obsługi.

g) Abonent nie jest uprawniony do wykonywania samodzielnych napraw i

modernizacji Urządzeń dostępowych, w szczególności do zmiany

oprogramowania lub konfiguracji Urządzeń. Abonent zobowiązany jest

niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich nieprawidłowościach w

pracy, usterkach lub uszkodzeniach Urządzeń dostępowych.

h) Operator wykonuje naprawy lub wymianę Urządzeń dostępowych na swój

koszt, bez pobierania opłat od Abonenta, z zastrzeżeniem pkt. i).

i) Abonent odpowiada za spowodowane z winy lub rażącego niedbalstwa

Abonenta uszkodzenie, zniszczenie lub utratę Urządzenia dostępowego, w

pełnej wysokości szkody poniesionej przez Operatora.

j) Abonent nie ma prawa udostępniać Urządzenia dostępowego osobom

trzecim.

k) Abonent zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia dostępowego Operatorowi w

terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, na warunkach

określonych w Umowie.

4. W przypadku sprzedaży Urządzenia dostępowego:

a) z chwilą zapłaty ceny Urządzenie dostępowe staje się własnością Abonenta.

Umowa może przewidywać szczególne warunki dotyczące sposobu zapłaty

ceny Urządzenia dostępowego, a także przewidywać, że sprzedaż nastąpi na

warunkach promocyjnych.

b) Urządzenie wydawane jest Abonentowi w chwili zawarcia Umowy lub w chwili

wykonania Instalacji w Lokalu Abonenta, na podstawie protokołu odbioru

Urządzenia.

c) Z chwilą wydania Urządzenia dostępowego Abonentowi przechodzi na niego

ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Urządzenia.

d) Urządzenie dostępowe objęte jest gwarancją udzieloną przez producenta.

e) Warunkiem gwarancji jest używanie Urządzenia dostępowego zgodnie z jego

przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji, wynikającymi z

instrukcji obsługi; samowolne ingerowanie w Urządzenie Dostępowe przez

Abonenta wiąże się z utratą gwarancji.

f) zakres odpowiedzialności Operatora za wady Urządzenia dostępowego,

roszczenia przysługujące Abonentowi w związku z nieprawidłowym

funkcjonowaniem Urządzenia dostępowego, oraz szczegółowe warunki

udzielonej gwarancji wynikają z karty gwarancyjnej Urządzenia dostępowego,

która wydawana jest Abonentowi jednocześnie z wydaniem Urządzenia

dostępowego.

5. Operator może oferować do sprzedaży Abonentowi Urządzenia końcowe, w

szczególności Aparaty telefoniczne. Postanowienia ust. 4 niniejszego paragrafu mają

odpowiednie zastosowanie do sprzedaży Urządzeń końcowych.

6. Operator nie wprowadza żadnych ograniczeń w postaci blokad SIM bądź innych

mających podobny skutek, w udostępnionych lub sprzedanych Urządzeniach

dostępowych bądź Urządzeniach końcowych.

§ 6 ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUG

1. W przypadku usług stacjonarnych Operator rozpocznie świadczenie Usług nie później

niż w terminie 24 godzin od wykonania Instalacji. Na życzenie Abonenta rozpoczęcie

świadczenia Usług może nastąpić w uzgodnionym z Abonentem terminie,

późniejszym niż wskazany w zdaniu poprzednim.

2. Za rozpoczęcie świadczenia Usług Abonentowi pobierana jest Opłata jednorazowa

zwana Opłatą aktywacyjną, określona w Umowie i Cenniku.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny Odbiornika i Terminala

Abonenta.

4. Operator zwolniony jest z wszelkich czynności związanych z przystosowaniem

Odbiornika i Terminala Abonenta do odbioru świadczonych Usług, co oznacza w

szczególności, że Abonent zobowiązany jest do konfiguracji tych urządzeń we

własnym zakresie.

5. W przypadku Usług mobilnych Operator rozpocznie świadczenie usług nie później

niż w terminie 24 godzin od zawarcia Umowy.

6. W przypadku Usług telefonii stacjonarnej i mobilnej, wiążących się z przeniesieniem

numeru Abonenta od dotychczasowego dostawcy usług aktywacja Usług nastąpi z

chwilą przeniesienia tego numeru przez dotychczasowego dostawcę usług do sieci

Operatora.

7. Operator rozpocznie naliczanie opłat za usługi z chwilą rozpoczęcia ich świadczenia,

to jest z chwilą udostępnienia sygnału z Sieci Abonentowi.

§ 7 ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG NA WNIOSEK ABONENTA

1. Na pisemny wniosek Abonenta Operator może wyrazić zgodę na zawieszenie

świadczenia Usług oraz obowiązku wnoszenia związanych z tymi Usługami opłat, na

następujących warunkach:

a) zawieszenie następuje na czas określony i wyrażony w pełnych miesiącach

kalendarzowych, nie krótszy jednak niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż trzy

miesiące;

b) zawieszenie następuje na zaakceptowany przez Operatora pisemny wniosek

Abonenta, w którym wskazuje on okres, na jaki świadczenie Usług ma być

zawieszone;

c) termin zawieszenia biegnie od pierwszego dnia miesiąca następującego po

zgłoszeniu pisemnego wniosku przez Abonenta;

d) Abonent ma prawo wystąpienia z pisemnym wnioskiem o wcześniejsze

zakończenie okresu zawieszenia świadczenia Usług przez Operatora; w takim

przypadku Operator rozpocznie świadczenie Usług w terminie nie później niż 24

godziny od dnia doręczenia wniosku; Opłata miesięczna zostanie wówczas

wyliczona proporcjonalnie do ilości dni, w których w danym miesiącu Usługa była

świadczona;

Załącznik nr 1 – Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

3

Załącznik nr 1 – Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

e) jeśli Abonent nie wystąpił z wnioskiem wskazanym w ustępie 1 punkt d)

niniejszego paragrafu, Operator rozpoczyna świadczenie Usług po upływie

okresu zawieszenia wskazanego we wniosku o zawieszenie świadczenia Usług;

f) rozpoczęcie świadczenia Usług po okresie zawieszenia potwierdzane jest przez

Operatora na piśmie;

2. W przypadku gdy Umowa zawarta jest na czas oznaczony okres jej trwania ulega

przedłużeniu o okres trwania zawieszenia świadczenia Usług;

3. Abonent może dokonać zawieszenia świadczenia Usług nie częściej niż raz w roku

kalendarzowym;

§ 8 OPŁATY

1. Abonent zobowiązany jest do uiszczania Opłat abonamentowych i Opłat

jednorazowych przelewem na rachunek bankowych wskazany na fakturze VAT.

2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

3. Opłaty abonamentowe Abonent zobowiązany jest uiszczać w terminie do 10-tego

dnia każdego miesiąca z góry. Opłata abonamentowa za pierwszy Okres rozliczeniowy

korzystania z Usługi rozliczana jest proporcjonalnie do czasu jej świadczenia.

4. Opłaty za połączenia telefoniczne wykonane z Numeru Abonenta w danym Okresie

rozliczeniowym, a także Opłaty jednorazowe za czynności wykonane przez Operatora

w danym Okresie rozliczeniowym Abonent zobowiązany jest uiszczać w kolejnym

Okresie rozliczeniowym w wysokości i terminie wskazanym na fakturze VAT.

5. Faktura VAT doręczana jest Abonentowi na adres wskazany w Umowie. Za zgodą

Abonenta faktura VAT może być doręczana za pośrednictwem poczty elektronicznej

na adres wskazany przez Abonenta, lub być udostępniony na koncie Abonenta w BOA.

6. W przypadku opóźnienia z zapłatą należności Operator uprawniony jest do naliczania

odsetek ustawowych od wymagalnych a nieuiszczonych należności Abonenta.

7. Opłaty miesięczne, Opłaty jednorazowe oraz opłaty za usługi serwisowe należne

Operatorowi za określone w Umowie Usługi wskazane są w Umowie oraz / lub w

Cenniku. Cennik dostępny jest na stronie internetowej Operatora www.podkarpacki.net a

także w BOA na każde żądanie Abonenta.

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie Opłat na rzecz Operatora przekraczającego jeden

okres rozliczeniowy Operator wzywa Abonenta do zapłaty udzielając mu

dodatkowego 14 dniowego terminu do dokonania zapłaty. W przypadku braku

zapłaty Operator uprawniony jest do wstrzymania świadczenia Usługi lub

ograniczenia dostępności Usługi (np. wyłączenia możliwości wykonywania połączeń

wychodzących przy Usłudze telefonii, przy czym nie wpływa to na możliwość

wykonywania połączeń na numery alarmowe) do czasu dokonania zapłaty zaległych

należności przez Abonenta. Za okres wstrzymania świadczenia Usługi nie są pobierane

Opłaty.

9. W przypadku gdy opóźnienie w zapłacie Opłat przekracza dwa okresy rozliczeniowe

Operator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z zachowaniem

trybu wskazanego w Umowie.

§ 9 ZMIANA PAKIETU I ZAMAWIANIE DODATKOWYCH OPCJI USŁUGI

1. Abonent może dokonywać zmian Pakietu i zamawiać dodatkowe opcje usługi w

każdym momencie trwania Umowy, o ile nie zalega z Opłatami na rzecz Operatora i o

ile możliwość zmiany Pakietu nie została ograniczona lub wyłączona w Regulaminie

promocji, w oparciu o który świadczona jest Usługa.

2. Abonent może składać zamówienia na Pakiety oraz dodatkowe opcje Usługi w BOK

oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, IBOK, telefonicznie a także poprzez

wybranie odpowiedniej opcji na ekranie Odbiornika telewizyjnego pilotem.

3. Operator utrwala oświadczenie Abonenta i przechowuje je do końca trwania Umowy

na zmienionych warunkach. Operator utrwala całą rozmowę telefoniczną. Operator

udostępnia treść oświadczenia Abonentowi na każde jego żądanie.

4. W przypadku zmiany Pakietu na odległość (za pośrednictwem poczty elektronicznej,

BOA, telefonicznie a także poprzez wybranie odpowiedniej opcji na ekranie

Odbiornika telewizyjnego pilotem) Operator potwierdza Abonentowi fakt złożenia

oświadczenia o zmianie w terminie ustalonym z Abonentem, wskazując zakres,

termin i treść zmian, w tej samej formie w jakiej zawarta została Umowa, na trwałym

nośniku. Gdy Abonent tego zażąda potwierdzenie doręczane jest w formie pisemnej.

5. W przypadkach wskazanych w ust. 4 Abonent uprawniony jest do odstąpienia od

dokonanej zmiany bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od daty doręczenia

potwierdzenia o którym mowa w ust. 4. Jeśli Operator nie dostarczy potwierdzenia

wówczas termin na odstąpienie od dokonanej zmiany wynosi 12 miesięcy i liczy się go

od dnia złożenia przez Abonenta oświadczenia o zmianie warunków Umowy. Celem

odstąpienia należy złożyć oświadczenie Operatorowi. Dla zachowania terminu

wystarczające jest wysłanie oświadczenia na adres Operatora. Jeśli

Operator na żądanie Abonenta rozpoczął świadczenie Usług zgodnie ze zmienionymi

warunkami Umowy przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, wówczas

Abonent, który skorzysta z prawa odstąpienia od Umowy zobowiązany będzie do

zapłaty należności za świadczoną Usługę, za okres od rozpoczęcia jej świadczenia na

zmienionych warunkach, do dnia odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku zmiany Pakietu lub zamówienia dodatkowych opcji Usługi w obecności

Przedstawiciela Operatora poza BOA Abonent uprawniony jest do odstąpienia od

dokonanej zmiany bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dokonania

zmiany. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia na adres

Operatora.

§ 10 ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI ABONENTA

1. Abonent zobowiązuje się do terminowego uiszczania należnych Operatorowi Opłat,

a także wykonywania innych obowiązków wynikających z Umowy i Regulaminu.

2. Abonent zobowiązany jest do poinformowania Operatora w terminie 7 dni o

wszelkich zmianach dotyczących jego statusu prawnego, zmianie danych, których

ujawnienie wymagane jest przy zawarciu Umowy, o utracie przysługującego mu

Tytułu prawnego do Lokalu, lub zmianie innych danych niezbędnych dla zgodnego z

umową świadczenia Usług.

3. W przypadku nie powiadomienia Operatora o zmianie danych niezbędnych do

prawidłowego świadczenia Usług Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak

dostępu do Usług lub ich nienależytą jakość.

4. Abonentowi zabrania się podejmowania jakichkolwiek czynności zagrażających

bezpieczeństwu lub integralności Sieci bądź Usług, w tym:

a) naruszania lub ingerowania w Sieć, Urządzenia Sieci oraz w Instalację, w tym

samowolnego dokonywania zmian, przeróbek, napraw, konserwacji oraz

samodzielnego usuwania uszkodzeń;

b) ingerowania w Urządzenia dostępowe będące własnością Operatora;

c) umożliwiania dostępu do Sieci i Urządzeń dostępowych osobom trzecim;

d) zakłócania działania Sieci;

e) podejmowania działań mogących uszkodzić lub zakłócić pracę Sieci lub Instalacji

Operatora lub innych Abonentów;

f) blokowania działania oraz prób włamań do systemów oraz wszelkich innych

działań powodujących zakłócenia w pracy Sieci Internet;

g) rozpowszechniania w Sieci Internet treści niezgodnych z prawem polskim oraz

prawem międzynarodowym, w szczególności naruszającego prawa autorskie

rozpowszechniania nielegalnego oprogramowania oraz plików

audiowizualnych;

h) podejmowania działań powodujących ingerowanie lub niszczenie danych

innych Abonentów lub Sieci internetowej.

5. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub ingerencji o których mowa w § 10 pkt.4

Operator uprawniony jest do:

a) zawiadomienia właściwych służb, w trybie przewidzianym prawem, o takich

naruszeniach oraz przekazania danych osoby, która dopuściła się takich

naruszeń;

b) eliminacji przekazu komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu Sieci lub Usług;

c) przerwania lub ograniczenia świadczenia Usługi na zakończeniu sieci, z którego

następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu

Sieci lub Usług.

6. Abonent ponosi odpowiedzialność za szkody, które wyrządził Operatorowi lub innym

Abonentom naruszając z przyczyn leżących po jego stronie postanowienia niniejszego

Regulaminu lub Umowy.

7. W przypadku wskazanym w ust. 6 Operator uprawniony jest do żądania naprawienia

szkody przez Abonenta poprzez zapłatę kary umownej określonej w Umowie,

Regulaminie lub Cenniku dla wyraźnie wskazanych przypadków niewykonania lub

nienależytego wykonania Umowy przez Abonenta, zaś jeśli kara umowna nie została

przewidziana – do żądania naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 11 ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPERATORA

1. Operator zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Abonenta, we wskazanym przez

niego w Umowie Lokalu, Usług zgodnie z wybranym przez Abonenta i określonym w

Umowie Pakietem.

2. Operator nie wprowadził żadnych ograniczeń w dostępie lub korzystaniu z Usług.

Ograniczenia w dostępie do Usług mogą wynikać wyłącznie z zasięgu Sieci Operatora

oraz ustalonych w Umowie Progów kwotowych Usługi w przypadku Usługi telefonii i

Usługi telefonii mobilnej lub limitów przesyłu danych w przypadku Usługi Internetu

lub Usługi Internetu mobilnego.

3. Obowiązkiem Operatora jest utrzymanie Sieci w stanie zapewniającym świadczenie

Usług zgodnie z zawartą Umową, niniejszym Regulaminem oraz z obowiązującym

prawem.

4. Operator na bieżąco monitoruje poziom ruchu w Sieci celem zapobieżenia osiągnięciu

lub przekroczeniu pojemności łącza i w przypadku gdy poziom ruchu zagraża

osiągnięciu pojemności łącza niezwłocznie podejmuje czynności techniczne mające

na celu zwiększenie pojemności łącza. Stosowane procedury nie wpływają na jakość

świadczonych Usług.

5. Operator zobowiązany jest do obsługi Abonenta i udzielania mu wszelkiej pomocy i

niezbędnych informacji w związku z wykonywaniem Umowy zarówno w BOA jak i

telefonicznie, w godzinach pracy BOA.

6. Operator udostępnia informacje o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą, w

tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych na

stronie www.podkarpacki.net poprzez wskazanie linku do strony internetowej Urzędu

Komunikacji Elektronicznej, na której takie informacje są publikowane.

7. Operator zobowiązany jest do zapewnienia Abonentom nieodpłatnego usuwania

Awarii, a także świadczenia usług serwisowych, na zasadach określonych w § 12.

8. Operator zobowiązany jest informować wszystkich Abonentów z co najmniej 2

dniowym wyprzedzeniem, o wszelkich zmianach, przerwach pracy Sieci, Przerwach

Technicznych, pracach modernizacyjnych i konserwacyjnych. Informacja taka

przekazana zostanie za pośrednictwem komunikatów emitowanych w kanale

informacyjnym i na stronie internetowej www.podkarpacki.net

§ 12 SERWIS TECHNICZNY

1. Operator świadczy usługi serwisowe, obejmujące usuwanie Awarii, a także inne usługi

związane z obsługą Instalacji, w tym jej przeróbkami, rozbudową, przeniesieniem do

innego Lokalu i innymi czynnościami wskazanymi w Cenniku.

2. Abonent może zgłosić Awarię świadczonych przez Operatora Usług w BOA, telefonicznie na nr: 607 68 10 78, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@podkarpacki.net

3. Zgłoszenie powinno zawierać: adres z podaniem numeru bloku i numeru mieszkania,

numer telefonu kontaktowego oraz krótką charakterystykę Awarii.

4. Działania zmierzające do usunięcia Awarii będą podejmowane nie później niż w ciągu

36 godzin przypadających w dni robocze, od chwili zgłoszenia Awarii przez Abonenta.

5. Operator zapewnia serwis techniczny w godz. od 8 do 16 w dni powszednie.

6. Usunięcie Awarii następuje bezpłatnie, z tym zastrzeżeniem, że Abonent zobowiązany

jest pokryć koszy obsługi serwisowej, w tym koszty dojazdu serwisu do Lokalu

Abonenta w przypadku zamówienia płatnych usług serwisowych, a także w

Załącznik nr 1 – Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

4

Załącznik nr 1 – Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu. Za nieuzasadnione wezwanie

serwisu przyjmuje się przypadki, gdy zgłoszona Awaria wynika z:

a) przyczyn dotyczących wad lub uszkodzeń Odbiornika, Terminala lub Aparatu

telefonicznego Abonenta;

b) uszkodzenia Instalacji wynikającego z winy lub rażącego niedbalstwa Abonenta,

c) postępowania Abonenta niezgodnego z instrukcją obsługi Urządzenia

dostępowego.

§ 13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Operatora, w

tym także z tytułu nieosiągnięcia określonego w Umowie poziomu Usług, Abonentowi

przysługuje prawo zwrotu Opłaty miesięcznej obliczonej proporcjonalnie do ilości dni,

w których Usługi nie były świadczone należycie.

2. Poza zwrotem części Opłaty miesięcznej w przypadku niewykonania lub

nienależytego wykonania Umowy przez Operatora, w tym także z tytułu

nieosiągnięcia określonego w Umowie poziomu Usług, na skutek okoliczności, za

które Operator ponosi odpowiedzialność, Operator zobowiązany jest do zapłaty

Abonentowi kary umownej w wysokości 1/30 Opłaty miesięcznej za każdy rozpoczęty

dzień nienależytego świadczenia Usług.

3. Zwrot Opłaty miesięcznej i kara umowna zostaną zgodnie z dyspozycją Abonenta

zaliczone na poczet zaległych lub przyszłych należności lub wypłacone Abonentowi, w

terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Abonenta i wskazania

przez Abonenta sposobu wypłaty.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

Umowy, jeśli nastąpiło ono na skutek okoliczności niezależnych od Operatora, w tym

gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wnika:

a) ze stanu technicznego Odbiornika lub Terminala Abonenta;

b) z uszkodzeń wyrządzonych przez Abonenta w Sieci lub Instalacji;

c) z wystąpienia Siły Wyższej – w tym zjawisk atmosferycznych takich jak burze,

wyładowania atmosferyczne, porywisty wiatr, śnieżyce;

d) z działania osób trzecich, za które Operator nie odpowiada i którymi nie

posługuje się przy wykonywaniu Umowy;

e) z zaprzestania nadawania programów przez nadawców.

5. Operator nie odpowiada za formę i treść reemitowanych programów telewizyjnych i

radiowych oraz za formę i treści rozpowszechniane przez Abonenta oraz dostępne dla

Abonenta w sieci Internet.

6. Odpowiedzialność Operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

Umowy w stosunku do Abonentów niebędących konsumentami nie obejmuje

utraconych przez Abonenta korzyści.

§14 REKLAMACJE

1. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu

rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej,

lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od

dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu

świadczenia usługi telekomunikacyjnej. Reklamacja może być wniesiona również w

przypadku stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym

wykonaniem Usługi internetowej pod względem prędkości lub innych

parametrów jakości Usługi internetowej, a wykonaniem Usługi internetowej zgodnie z

umownymi parametrami jakościowymi.

2. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1, pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka Operator rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia reklamującego.

3. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce obsługującej użytkowników Operatora. Reklamacja może być złożona:

a) w formie pisemnej - osobiście podczas wizyty reklamującego w jednostce obsługującej użytkowników Operatora albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529);

b) ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty reklamującego w jednostce obsługującej użytkowników Operatora;

c) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile takie środki zostały do tego celu wskazane przez Operatora.

4. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby użytkownika, zwanego dalej "reklamującym";

b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

d) przydzielony reklamującemu numer, którego dotyczy reklamacja, numer ewidencyjny nadany reklamującemu przez Operatora lub adres miejsca zakończenia sieci;

e) datę złożenia wniosku o zawarcie umowy - w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy Operatora wyznaczonego terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi powszechnej lub usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki, o których mowa w art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,

f) datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej - w przypadku reklamacji polegającej na niedotrzymaniu z winy Operatora określonego w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług;

g) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub z przepisów prawa - w przypadku gdy reklamujący żąda ich wypłaty;

h) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o zaliczenie ich na poczet przyszłych płatności - w przypadku, o którym mowa w lit. g.);

i) podpis reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

5. W przypadku gdy reklamacja złożona przez reklamującego ustnie albo w formie pisemnej osobiście podczas wizyty reklamującego w jednostce obsługującej użytkowników Operatora, nie spełnia warunków określonych w pkt. 4, upoważniona osoba reprezentująca Operatora, przyjmując reklamację, jest obowiązana, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, do poinformowania reklamującego o konieczności jej niezwłocznego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Reklamacje nieuzupełnione pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku gdy reklamacja złożona została w sposób inny i nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, jednostka Operatora rozpatrująca reklamację, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

6. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota odszkodowania lub innej należności wynikającej z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub z przepisów prawa, a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności oraz kwota tego odszkodowania lub zwrotu nie budzi wątpliwości, jednostka Operatora rozpatrująca reklamację traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była określona.

7. W przypadku złożenia reklamacji osobiście przez reklamującego w jednostce obsługującej użytkowników Operatora, ustnie albo w formie pisemnej, upoważniona osoba reprezentująca Operatora, przyjmująca reklamację, niezwłocznie potwierdza jej przyjęcie. W przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej przesyłką pocztową, telefonicznie albo w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Operator w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie. Postanowienia nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

8. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji wskazuje dzień złożenia reklamacji oraz zawiera nazwę, adres i numer telefonu jednostki Operatora rozpatrującej reklamację.

9. Jednostka Operatora rozpatrująca reklamację, udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

10. Odpowiedź na reklamację zawiera:

a) nazwę jednostki Operatora rozpatrującej reklamację;

b) informację o dniu złożenia reklamacji;

c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;

d) w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty lub zwrotu albo wskazanie, że kwota odszkodowania lub innej należności zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności, zgodnie z wnioskiem reklamującego;

e) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w drodze pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w art. 109 i 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

f) dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego Operatora, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska.

11. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna:

a) dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;

b) zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą - w przypadku gdy odpowiedź na reklamację jest udzielana na papierze.

12. Operator potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na papierze.

13. Za zgodą reklamującego, wyrażoną w reklamacji, w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub w odrębnym oświadczeniu, Operator potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej. Stosuje się przepis art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

14. Przepisu pkt. 12 nie stosuje się w przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku Operator potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej. Jeżeli reklamujący nie wskaże adresu poczty elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, Operator potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, albo z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej użytego przez reklamującego do złożenia reklamacji. Posłużenie się innym środkiem komunikacji elektronicznej, jest dopuszczalne, jeżeli przekazane w ten sposób potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz odpowiedź na reklamację spełniają wymogi:

a) potwierdzenie przyjęcia reklamacji wskazuje dzień złożenia reklamacji oraz zawiera nazwę, adres i numer telefonu jednostki Operatora rozpatrującej reklamację.

b) Odpowiedź na reklamację zawiera:

ba) nazwę jednostki Operatora rozpatrującej reklamację;

bb) informację o dniu złożenia reklamacji;

bc) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;

bd) w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty lub zwrotu albo wskazanie, że kwota odszkodowania lub innej należności zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności, zgodnie z wnioskiem reklamującego, o którym mowa w § 14 ust. 4 h;

be) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w drodze pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w art. 109 i 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

bf) dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego Operatora z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne. Postać i forma potwierdzenia przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamację umożliwia reklamującemu ich zapisanie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

Załącznik nr 1 – Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

5

Załącznik nr 1 – Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

15. Jeżeli wysłana przez Operatora odpowiedź na reklamację nie została doręczona reklamującemu, Operator, na żądanie reklamującego wyrażone w sposób pkt 3, niezwłocznie przekazuje ponownie tę odpowiedź, jej duplikat lub kopię. Reklamujący, w porozumieniu z Operatorem, określa sposób, formę i postać, w jakiej odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopia, ma zostać przekazana. Na żądanie reklamującego, w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, Operator ponownie przekazuje odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopię przesyłką poleconą, bez względu na formę, w jakiej pierwotnie została wysłana odpowiedź na reklamację.

16. Operator nie jest obowiązany do ponownego przekazania reklamującemu odpowiedzi na reklamację, jej duplikatu lub kopii, jeżeli z okoliczności danej sprawy jednoznacznie wynika, że odpowiedź na reklamację została doręczona reklamującemu.

 

§14A SPORY KONSUMENCKIE ORAZ POSTĘPOWANIE PRZED STAŁYMI POLUBOWNYMI SĄDAMI KONSUMENCKIMI PRZY PREZESIE UKE

1. Podmiotem uprawnionym zgodnie z ustawą z dn. 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Prezes UKE.

2. Po wyczerpaniu uprawnień reklamacyjnych, o których mowa w §14, Konsument uprawniony jest do złożenia do Prezesa UKE wniosku o polubowne rozstrzygnięcie sporu cywilnoprawnego, w drodze postępowania ws. pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Prezes UKE jest nadto uprawniony do wszczęcia tego postępowania z urzędu, gdy wymaga tego ochrona Konsumenta. Szczegółowe zasady oraz tryb rozstrzygania sporów określa ustawa, o której mowa w ust.1 powyżej oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.

3. Przy Prezesie UKE funkcjonują stałe polubowne sądy konsumenckie, zwane dalej "sądami polubownymi", tworzone na podstawie umów o zorganizowaniu takich sądów, zawartych przez Prezesa UKE z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi konsumentów, przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub operatorów pocztowych.

4. Sądy polubowne rozpatrują m.in. spory o prawa majątkowe wynikłe z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi;

5. W postępowaniu przed sądami polubownymi w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

 

§15 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE USŁUG TELEWIZJI

1. Usługa telewizji świadczona jest na podstawie Umowy trójstronnej, zawartej pomiędzy Abonentem, Operatorem i Evio Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Evio Sp. z o.o. jest dostawcą Usługi telewizji, przy czym na postawie udzielonego przez Evio Sp. z o.o. pełnomocnictwa wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Umowy wobec Abonenta wykonuje Operator. Operator ponosi także wobec Abonenta odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

2. Operator może udostępniać Abonentowi bez dodatkowych opłat dodatkowe programy, nie objęte Pakietem, w szczególności w okresach testowych lub promocyjnych. Udostępnienie jaki i wycofanie takiego programu nie stanowi zmiany Umowy.

3. Opłaty nie obejmują opłat za posiadanie i używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego, które są pobierane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

§ 16 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE USŁUGI VOD

1. Usługa VOD dostępna jest jako odrębny Pakiet i może być świadczona na rzecz Abonentów korzystających z dostępu do Usługi telewizji cyfrowej z wykorzystaniem Dekodera.

2. Aktywacja Usługi VOD polega na wybraniu z menu Dekodera opcji wypożyczalni VOD, umożliwiającej korzystanie z Usługi VOD.

3. Korzystanie z Usługi VOD polega na wybraniu przez Abonenta pozycji znajdującej się w wypożyczalni VOD i uruchomieniu sygnału umożliwiającego korzystnie z tej konkretnej pozycji, przy pomocy Dekodera i po dokonaniu autoryzacji hasłem VOD. Uruchomienie sygnału przez Abonenta wiąże się z dokonaniem zakupu danej pozycji. Abonent może korzystać z zakupionej pozycji niezwłocznie po dokonaniu jej zakupu, przez określoną w opisie tej pozycji liczbę godzin, liczoną od momentu jej zakupu.

4. Hasło VOD definiowane jest przez Abonenta w menu Dekodera. Abonent zobowiązuje się zabezpieczyć hasło VOD i nie udostępniać go osobom trzecim, a także chronić przed utratą. Zakupy pozycji dokonane przy użyciu hasła VOD wywołują skutki prawne dla Abonenta, chyba że Abonent zawiadomi Operatora o utracie hasła VOD.

5. Wykaz aktualnie dostępnych pozycji w ramach wypożyczalni VOD i ich opis, a w szczególności okres dostępu i opłata za wypożyczenie, dostępne są przez menu Dekodera na ekranie Urządzenia końcowego.

6. Abonent może korzystać z zakupionej pozycji wielokrotnie w okresie dostępu, chyba że w opisie pozycji wskazano, że jest ona dostępna jednorazowo. Po upływie okresu dostępu Abonent traci możliwość korzystania z zakupionej pozycji.

7. W celu dokonania zakupu pozycji przeznaczonej wyłącznie dla dorosłych Abonent zobowiązany jest ustalić w dekoderze odrębny od hasła VOD kod PIN specjalny. Dostęp do pozycji przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych, w tym w szczególności o treści o charakterze erotycznym jest możliwe tylko po podaniu kodu PIN specjalnego. Abonent jest odpowiedzialny za brak zabezpieczenia kodu PIN specjalnego przed dostępem osób niepełnoletnich, bądź jakichkolwiek innych osób, którym nie jest znany charakter prezentowanych tam treści, lub które nie życzą sobie kontaktu z takimi treściami.

8. Abonent zobowiązany jest do uiszczania Opłat za zakup pozycji w wysokości określonej w opisie pozycji. Abonent zobowiązany jest zapoznać się z opisem pozycji i określoną dla niej opłatą przed rozpoczęciem korzystania z tej pozycji. Każdorazowy zakup pozycji oznacza zgodę Abonenta na obciążenie go Opłatą za zakup pozycji. Opłata naliczana jest każdorazowo po dokonaniu zakupu pozycji w trybie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, niezależnie czy Abonent następnie faktycznie skorzysta z zakupionej pozycji.

9. Pozycje dostępne w ramach Usługi VOD chronione są prawem autorskim. Korzystając z pozycji, Abonent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz warunków korzystania z pozycji określonych przez uprawnione podmioty, w szczególności korzystanie z pozycji ograniczone jest do dozwolonego użytku własnego.

10. W przypadku, gdy Operator poweźmie uwiarygodnioną wiadomość, że Abonent narusza prawo lub prawa osób trzecich w związku z korzystaniem z Usługi, przysługuje mu prawo do wstrzymania Usługi telewizyjnej lub dostępu do usług cyfrowych (co wiąże się z brakiem możliwości korzystania z Usługi VoD), po uprzednim wysłaniu wezwania do zaniechania naruszeń i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu do zaniechania naruszeń.

 

§ 17. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE USŁUG INTERNETOWYCH

1. Operator przydziela Abonentowi adres IP będącym numerem identyfikującym Terminal Abonenta w Sieci.

2. W przypadku stosowania przez Abonenta uszkodzonej karty sieciowej oraz w przypadku niesprawności Terminala, Operator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne funkcjonowanie Usługi Internetowej za pomocą Sieci na poziomie Terminala Abonenta.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie danych Abonenta zapisanych w pamięci Terminala, w tym za zabezpieczenie tych danych przed ingerencją osób trzecich.

4. Usługa nie zapewnia połączenia z numerami alarmowymi.

 

§ 18. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE USŁUG TELEFONII

1. Operator zapewnia Abonentom bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi oraz kierowanie połączeń telefonicznych do numerów alarmowych 112, 997, 998, 999 oraz połączeń do innych numerów alarmowych do właściwych terytorialnie jednostek służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Operator nie wprowadza żadnych ograniczeń w kierowaniu połączeń do numerów alarmowych, w szczególności możliwość wykonywania tych połączeń nie jest wyłączona mimo wstrzym

Zainteresowała Cię nasza oferta ?

Zostaw namsówj numer telefonu.
Skontaktujemy się z Tobą!